Algemene voorwaarden

Artikel 1 –   Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Bijzonder ZIJN van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Bijzonder ZIJN behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.[su_spacer size=”12″]

Artikel 2 –   Vertrouwelijkheid

2.1.     Alles wat in het contact tussen Bijzonder ZIJN en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien mag worden gedeeld.[su_spacer size=”12″]

Artikel 3 –   Annulering en afmeldingen

3.1.     Het afmelden van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren via e-mail te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur wordt afgezegd en geen vervangende afspraak wordt gemaakt, zal € 50,- wordt doorberekend.

3.2      Indien cliënt besluit minder sessies af te nemen dan eerder afgesproken, volgt er geen restitutie. De cliënt behoudt het recht om deze binnen 1 jaar na de laatste sessie in te plannen.

3.3.     Bijzonder ZIJN behoudt zich het recht om afspraken kosteloos te verzetten.[su_spacer size=”12″]

Artikel 4 –   Betaling en vervaldatum

4.1.     De betaling van een factuur dient binnen 7 dagen na de behandeling te geschieden.

Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen.[su_spacer size=”12″]

Artikel 5 –   Locatie en reiskosten

5.1.     Sessies vinden plaats bij Bijzonder ZIJN, tenzij anders afgesproken.

5.2.     Reiskosten buiten Houten worden tegen een tarief van € 0,50 per kilometer in rekening gebracht.

5.3.     Parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.[su_spacer size=”12″]

Artikel 6 –   Ingebrekestelling en verzuim

6.1.     Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.2.     Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 25,00 administratiekosten.

6.3.     Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijke. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.4.     Bijzonder ZIJN is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.[su_spacer size=”12″]

Artikel 7 –   Aansprakelijkheid

7.1.     Bijzonder ZIJN zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2.     Bijzonder ZIJN is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.

7.3.     Indien Bijzonder ZIJN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4.     Bijzonder ZIJN is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

7.5.     Bijzonder ZIJN is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor indirecte schade.

7.6.     Bijzonder ZIJN behoudt zich het recht de sessie vroegtijdig te beëindigen indien de cliënt door gedrag of anderzijds de normale verloop van een sessie belemmert of bemoeilijkt. Voorgaande laat de verplichting tot uitbetaling van de sessie onverlet.[su_spacer size=”12″]

Artikel 8 –   Toepassing recht en geschillen

8.1.     Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

8.2.     Wanneer Bijzonder ZIJN en cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

8.3.     Bijzonder ZIJN, Kamer van Koophandel nr. 57874158